Regulamin

REGULAMIN (obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.)
I. POJĘCIA WYKORZYSTYWANE W REGULAMINIE
Mechanicy w Okolicy/Serwis - Serwis internetowy www.mechanicywokolicy.pl, skupiający ogłoszenia Ogłoszeniodawców, dotyczące sprzedaży pojazdów, usług. Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w Serwisie www.mechanicywokolicy.pl. Ogłoszenie - oferta sprzedaży przedmiotu, usługi, zredagowana i zamieszczona w Serwisie www.mechanicywokolicy.pl przez Ogłoszeniodawcę.
II. ZASADY OGÓLNE
1. Strona www.mechanicywokolicy.pl jest Serwisem ogłoszeniowo-informacyjnym.
2. Serwis kieruje do swoich Klientów następującą ofertę i usługi:
1. Bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń przez osoby prywatne, w odpowiednich do tego działach (podkategoriach).
2. Bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń przez przedsiębiorców, autokomisy, biura nieruchomości, sklepy i innych Ogłoszeniodawców, jeżeli treść tych ogłoszeń pozostaje w zgodzie z przeznaczeniem serwisu: www.mechanicywokolicy.pl
3. Publikacja reklam następuje zgodnie z zasadami i cennikiem reklamy.
3. Wszystkie ogłoszenia prezentowane w Serwisie podlegają zasadom określonym w niniejszym regulaminie.
4. Mechanicy w Okolicy nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
5. Mechanicy w Okolicy nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem postępowanie Ogłoszeniodawców, zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje przez nich zawierane, w szczególności za transakcje mające na celu wprowadzenie w błąd osoby Kupującej, bądź promowanie i wystawianie na sprzedaż nie istniejącego pojazdu, usługi.
6. Do zamieszczenia ogłoszenia służy formularz zamieszczony w Serwisie. Pola formularza należy wypełniać według wskazówek i zasad określonych w formularzu, szczególną uwagę zwracając na pola oznaczone gwiazdką (*), które muszą być wypełnione obowiązkowo.
7. Ogłoszenie zamieszczane przez Ogłoszeniodawcę pojawia się w Serwisie najpóźniej w ciągu godziny od momentu aktywowania, chyba że z przyczyn technicznych, niezależnych od Administratora Serwisu nie będzie to możliwe. Wówczas ogłoszenie ukaże się niezwłocznie, wraz z usunięciem przyczyny technicznej, uniemożliwiającej dotąd pojawienie się ogłoszenia.
8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność prezentowanych ogłoszeń i rzetelność ich opisu.
9. Dla zamieszczonych ogłoszeń, za pośrednictwem Serwisu, można zamówić płatne opcje dodatkowe , pozwalające na lepsze zaprezentowanie i wyróżnienie ogłoszenia w Serwisie.
10. Z uwagi na fakt, że ogłoszenie i zamieszczone do niego zdjęcia stanowią własność Ogłoszeniodawcy i mogą być chronione prawem autorskim, zabrania się osobom trzecim kopiowania treści ogłoszeń oraz zdjęć, ilustracji i znaków graficznych zawartych w ogłoszeniach, a prezentowanych w serwisie www.mechanicywokolicy.pl.
11. Mechanicy w okolicy zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń:
1. niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności, dotyczących przedmiotów, których wprowadzenie do
obrotu jest prawnie zabronione lub ograniczone stosownymi przepisami, naruszających prawa autorskie, a także godzących w dobra osobiste osób trzecich, uwłaczających godności ludzkiej, obrażających uczucia religijne i inne.
2. niespełniających zasad określonych niniejszym regulaminem.
12. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodów wymienionych w punkcie 11, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów wyróżnionego ogłoszenia.
13. Opłata za ogłoszenie wyróżnione (w opcji dodatkowej) nie zostanie zwrócona, gdy Ogłoszeniodawca sam usunie ogłoszenie przed terminem jego wygaśnięcia, bez względu na powód tego usunięcia.
14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklamy kontekstowej na kartach ogłoszeń prezentowanych w Serwisie.
15. Ogłoszeniodawca zamieszczając ogłoszenie w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na druk i publikację ogłoszeń w innych portalach właściciela Serwisu.
16. Właściciel Serwisu uprawniony jest do wymiany ogłoszeń z innymi serwisami bez uzyskania zgody Ogłoszeniodawcy.
III. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
1. Ogłoszenie musi być zamieszczone we właściwym dziale (podkategorii) Serwisu. Oznacza to, że np. ogłoszenia, dotyczącego sprzedaży samochodu nie można zamieścić w dziale (podkategorii) motocykle.
2. Zamieszczając ogłoszenie należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*). W zależności od działu pola te mogą się różnić.
3. Do każdego z zamieszczonych ogłoszeń Ogłoszeniodawca może dołączyć bezpłatnie do 8 zdjęć obrazujących szczegóły sprzedawanego pojazdu, usługi o parametrach określonych przez Serwis.
4. Cena podana w ogłoszeniu musi być ceną realną/prawdopodobną, pozwalającą na wybór oferty wg zadanych kryteriów cenowych przez osoby zainteresowane kupnem przedmiotu lub usługi.
5. Jednorazowo zamieszczone ogłoszenie może być ofertą sprzedaży, kupna lub zamiany tylko jednego przedmiotu, kompletu przedmiotów lub usługi. Oznacza, że jest niedozwolone jest oferowanie więcej niż jednego konkretnego pojazdu, części, przedmiotu, nieruchomości, palety, usług itp. w pojedynczej ofercie.
6. Ogłoszenie nie może mieć charakteru reklamowego. Ogłoszenia tego typu będą usuwane przez Administratora Serwisu. Zasady umieszczenia reklamy opisane są w rozdziale II, pkt.2 (3) niniejszego regulaminu.
IV. PŁATNOŚCI
1. Płatności w Serwisie można wykonywać za pomocą: płatności za pośrednictwem serwisu Paypal.
V. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA
1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie www.mechanicywokolicy.pl bezwzględnie wymaga rejestracji.
2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
3. Rejestracja oznacza zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Serwisem w zakresie zlecania usług dostępnych w Serwisie.
4. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do podania podczas rejestracji kompletnych, prawdziwych i poprawnych danych kontaktowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w związku z zawartą umową oraz w celach marketingowych Serwisu.
5. Rejestracja wymaga podania ważnego adresu e-mail. Ogłoszeniodawca musi wybrać własne hasło, które należy zapamiętać oraz traktować jako informację poufną, niedostępną dla osób trzecich.
6. W przypadku gdy dane Ogłoszeniodawcy podane podczas rejestracji ulegną zmianie w przyszłości, ma on obowiązek ich aktualizacji na swoim koncie.
7. Ogłoszeniodawca może zarejestrować się w serwisie tylko raz. Równoczesna rejestracja więcej niż jednego konta jest zabroniona. Konto nie może być przeniesione na osoby trzecie.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta które, jest nieaktywne prze okres 12 miesięcy od dnia ostatniego logowania.
VI. REKLAMACJE
1. W przypadku zmiany treści ogłoszenia niezgodnej z intencją Ogłoszeniodawcy lub usunięcia ogłoszenia, Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do reklamacji.
2. Jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, właściciel Serwisu po wyjaśnieniu kwestii spornych z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest do usunięcia wad w ogłoszeniu i zaprezentowania go w uzgodnionej treści lub, w ramach rekompensaty, do zwrotu kwoty zapłaconej za ogłoszenie. Wartość rekompensaty nie może przekroczyć ceny ogłoszenia.
3. Reklamacje, dotyczące zamieszczonej oferty można składać za pomocą internetowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.mechanicywokolicy.pl.
4. Reklamacje przyjmowane są w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.
5. Jeśli ogłoszenie nie pojawia się w Serwisie z powodów niezależnych od właściciela Serwisu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy.